Rankings

Rankings2019-02-17T22:07:57+00:00

Rankings as on 01 February 2019

Men
1 Rutger La Cock
2 Linley Marthinus
3 Etienne Louw Jnr
4 Martin Redelinghuys
5 Alex Zietsman
6 Jurgens Schoeman
7 Botha Pretorius
8 Hanno Louw
9 Jimmy Liebenberg
10 Handry Theron
11 Yussuf Barakamfitye
12 Terence Poultney
13 Matias Stinnes
14 Eduard Wilbers
15 Amidu Ramadhani
16 Sean Sivertsen
17 Thomas Koornhoff
18 Eric Engelbrecht
19 Etienne Louw Snr
20 Greg Viadana
21 George Botes
22 Johann Roesenbrock
23 Kobus van Rooyen
24 Jacques du Plessis (Prok)
25 Jaco Labuschagne
26 Coetzee Marais
27 Emedi Kisongo
28 Ettiene Roussow
29 Francois Bartonik
30 Jacques du Plessis (Eng)
31 Pieter de Jager
32 Pieter Nel
33 Anrich Herbst
34 Jaco Smith
35 Hendrik Visser
36 Johan Keuler
37 Christian van Zyl
38 Julien LaCock
39 Junaid Erasmus
40 Matthew Nel
41 Daniel McInnes
42 Gerrit Matthee
43 Kudakwashe Chirazembe
44 Dolf du Toit
45 Deniel Rademeyer
46 Handre Bester

Ladies
1 Maxine Bateman
2 Manuella Huckfeldt
3 Tegan Scorgie
4 Katya Smith
5 Diana Winder
6 Theresa van Wyk
7 Chane van Straaten
8 Meghann Mulder
9 Elanie Poultney
10 Gretha Pearson
11 Lorna Krog
12 Karen van Zyl
13 Maria van Niekerk

Rules for any challenge game within in the prescbribed challenge window:

English

1. The purpose of the ranking list is to act as a guidline when it comes to the selection of league teams.

2. If your name does not appear on the list, you are a paid memeber and would like to play club champs or league, please make contact with us so that your name can appear here.

3. If you are interested in improving your position on this ranking list, you are entitle to challenge a player 1 to 3 places above you.

4. The person who challenges must provide the new balls.

5. Challenge games are the best out of 3 set tiebreakers.

6. You may not re-challange the same person within 2 weeks if you have lost.

7. If you win the person, you move above him and if you lose you stay where you were.

8. If you challenge, you must give the player you challenge a week notice and if he is unable to play, a sound reason must be provided.

9. If the person been challanged does not peach or cancel it counts as a lost.

10. If the challenger is not satisfied with the reason, he can refer it to the selection committee who will make a decision on the thoroughness thereof.

11. If a player is not available for a league game, everyone will move up and the selection committee will select players from the pool to fill the league teams.

12. Injured players do no reflect on this rankinglist and they can contact chairmain@welgemoedtennis.co.za to inform him that they are no longer injured.

13. Players’ performances during league games will be monitored by the selection committee, which may then use their discretion to finalize team selections.

14. Please remember that this rankings list only acts as a guideline and it remains the selection committee’s responsibility to select teams for each Saturday to the best interest of the club.

15. League matches consist not only of singles, but also double matches, hence it remains a team sport and team combinations might change from one Saturday to another.

16. The selection committee does not need to justify their team selections/positions to outside persons, but is accountable to the club.

Afrikaans

1. Die doel van ‘n ranglys is om die dien as riglyn wanneer dit kom by die kies van liga spanne.

2. Indien jou naam nie op die lys verskyn nie, jy ‘n betaalde lid is en jy graag liga wil speel, kontak ons gerus sodat jou naam hier kan verskyf.

3. Indien jy belangstel om jou posisie te verbeter op hierdie lys, is jy geregtig om ‘n speler 1 tot 3 plekke bo jou daag.

4. Die persoon wat daag moet die nuwe balle voorsien.

5. Daagwedstryde is die beste van 3 valbylstelle.

6. Jy mag nie dieselfde persoon weer binne 2 weke daag as jy verloor het nie.

7. As jy die persoon wen, skuif jy bo hom in en as jy verloor bly jy waar jy was.

8. Indien jy daag, moet jy die speler wat jy daag ‘n week kennis gee en indien hy nie kan speel nie, moet daar ‘n grondige rede verstrek word.

9. As die uitgedaagde nie opdaag of ‘n daag kanselleer, tel dit as ‘n verloor.

10. Indien die uitdager nie tevrede is met die rede nie kan hy hy dit na die keurkomitee verwys wie ‘n beslissing oor die grondigheid daarvan sal maak.

11. Indien ‘n speler nie beskikbaar is vir ‘n ligawedstryd nie sal almal opskuif en die keurkomitee sal spelers kies uit die poel om die ligaspanne vol te maak.

12. Beseerde spelers verskyn tans nie op die ranglys nie en kan hul met chairmain@welgemoedtennis.co.za kontak om hom in kennis te stel dat hul nie meer beseer is nie.

13. Spelers se vertonings gedurende ligawedstryde sal gemonitor word deur die keuringskomitee wat dan hulle eie diskresie mag gebruik om spankeuses te finaliseer.

14. Onthou asseblief dat hierdie ranglys slegs as ‘n riglyn dien en berus die verantwoordelikheid nogsteeds op die keurkommittee om elke Saterdag spanne te kies ten voordeel van die klub.

15. Liga wedstryde bestaan nie net uit enkels nie, maar wel ook dubbels, gevoglik bly dit ‘n spansport en spankeuses mag moontlik verander van een Saterdag tot ‘n volgende.

16. Die keuringskomitee hoef nie hul spankeuses/posisies aan buite-persone te regverdig of te motiveer nie, maar is verantwoordbaar teenoor die klub.